top of page
Privacy Policy

Pedicurepraktijk Voetnood hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Voetnood houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Als Pedicurepraktijk Voetnood ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik vraag aan elke huidige en nieuwe cliënt toestemming om noodzakelijke persoonsgegevens te mogen verwerken i een schriftelijke verklaring, waarin Pedicurepraktijk Voetnood beschrijft welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welke doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot u schriftelijk dan wel mondeling aangeeft dat deze niet langer bewaard mogen blijven; en/of bij overlijden van cliënt; en/of bij beëindiging van de bedrijfsvoering van Pedicurepraktijk Voetnood.

Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst met mij op te nemen, dan kunt u mij mailen hierover.

bottom of page